REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimus-velvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen käyttämiseksi (esimerkiksi suoramarkkinointi). Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidos-ryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Atsuuri Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelin-numero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kansalaisuus, matkan syy sekä muut asiakassuhteen hoi-tamiseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, matkanjärjestäjiltä sekä varaus-palveluista.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille sekä lakisää-teisten velvoitteiden täyttämiseksi kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan siirtää myös Atsuuri Oy:n markkinointirekisteriin. Atsuuri Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osa-puolelle, jos asianomainen pyytää Atsuuri Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsää-däntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Atsuuri Oy:tä luovuttamaan erikseen yksi-löidyn tiedon Atsuuri Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Asiakastiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa sijaitsevien palvelujen avulla. Palve-luntuottajat ovat ilmoittaneet sitoutuvansa GDPR-yhteensopivuuteen. Tietoja ei muissa tapauksissa siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettu-na rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koske-vat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellys-sä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista pää-töksentekoa ja profilointia.

TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Atsuuri Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnal-lista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tar-peellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää pe-rustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomai-nen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Atsuuri Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 31.10.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Atsuuri Oy
Valtakatu 21, 96200 ROVANIEMI, FINLAND
+35844 7961 333

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tuulia Repo
tuulia@hostelcafekoti.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA
Antti Piiparinen
antti@hostelcafekoti.fi